Missie, visie en opbouw organisatie

WIJeindhoven is ontstaan uit het programma WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven. In 2012 startten we in lijn met het landelijk beleid met een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan. In 2015 is de Stichting WIJeindhoven als uitvoeringsorganisatie van de nieuwe werkwijze opgericht. Daarnaast kreeg WIJeindhoven taken op het gebied van participatie/inkomen, Wmo-voorzieningen, jeugdhulp en maatschappelijke opvang. WIJeindhoven helpt Eindhovenaren die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om weer grip te krijgen en te houden op hun leven. Een andere belangrijke taak is het versterken van netwerken in de buurt: Buurt in Bloei.

Missie WIJeindhoven

Het is onze missie om samen met inwoners, gemeente, ketenpartners en de rest van de stad ondersteuning (op het gebied van het sociaal domein) voor alle eindhovenaren passend, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Visie WIJeindhoven

We geloven in de eigen kracht (en passie) van ieder mens om zelf regie te houden op het eigen leven. Wij ondersteunen hen om deze weer terug te krijgen als de regie tijdelijk ontbreekt. Hierin benaderen, zien en horen wij de mens en zijn situatie in het geheel. Onze ondersteuning vindt plaats vanuit maatwerk en is gericht op duurzame zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid betekent ook dat het netwerk van de inwoner een rol heeft in de ondersteuning, zoals de inwoner onderdeel is van het ondersteuningsnetwerk van een ander. Het versterken van eigen kracht en samenkracht is de kern van onze dienstverlening. Wij zetten daarbij in op de beweging van “ondersteunen en probleem oplossen” naar “een verhoogde veerkracht voor de inwoners”. En we maken gebruik van de kracht en het talent van de stad: de sociale basis, eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning, mensen en organisaties. WIJeindhoven heeft daarin de unieke taak om de ondersteuning om de inwoner heen te organiseren en deze te verbinden.

Kernwaarden WIJeindhoven

Wij werken vanuit gezamenlijke uitgangspunten, ofwel kernwaarden:

  • Iedereen heeft talent 
  • Iedereen telt en mag meedoen 
  • Samen werkt
  • Doen wat nodig is
  • Leven lang leren

Cijfers en inrichting

WIJeindhoven is een stichting met aan het hoofd een bestuurder. 350 generalisten ondersteunen ongeveer 25.000 eindhovenaren. Ongeveer 35 verbinders versterken netwerken in de stad door nieuwe verbindingen te leggen en waar nodig mee te denken met bestaande verbindingen. De generalisten en verbinders werken samen in 8 wijkteams verdeeld over de hele stad. Ze worden gesteund door een kleine staf.

Het organogram van WIJeindhoven. Aan het hoofd  van stichting WIJeindhoven staat de bestuurder. Hij wordt geadviseerd door een Raad van Toezicht, WIJraad en SamenWIJ. Onder de bestuurder vallen twee stafafdelingen: Communicatie en Juridisch/Functionaris Gegevensbescherming. Verder vallen onder de Bestuurder vier afdelingen: Uitvoering, Bedrijfsvoering, Expertise en HRM. Onder Uitvoering ressorteren acht WIJteams en een kwartiermaker/teamleider gedetacheerden.

December 2020

WIJeindhoven krijgt subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).